Matriculació

Condicions d’accés

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials, és requisit imprescindible tenir 16 anys l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en educació secundària obligatòria, sempre i quan el seu horari de classe no sigui incompatible amb el del curs que vol seguir a l’EOI. La matrícula dóna dret a assistir a classe i als exàmens i proves corresponents. Per matricular-se d’un curs cal tenir aprovat el curs anterior, haver fet el test de nivell o tenir algun certificat vàlid per convalidar el curs anterior.

L’EOI del Berguedà ofereix dos tipus de matrícula:

 • Matrícula oficial presencial: curs d’un any de durada (150 hores) amb dret a assistir a classe i als exàmens corresponents
 • Matrícula lliure: aquesta matrícula dóna dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi i/o avançat (sense dret a assistència). Aquest examen és convocat pel Departament d’Ensenyament i té lloc durant el mes de febrer (només anglès intermedi) i juny(anglès i francès). (L’examen és el mateix per alumnes lliures o oficials).

Documentació necessària per matricular-se

Alumnes nous:

 • Resguard de la preinscripció.
 • DNI (original i fotocòpia).
 • Carnet de família nombrosa en vigència, si s’escau (original i fotocòpia).
 • Una fotografia amb el nom i cognoms al darrere.
 • (Si s’escau) Certificat de l’idioma que acrediti la convalidació del curs anterior.

Alumnes antics:

 • DNI (original i fotocòpia).
 • Una fotografia amb el nom i cognoms al darrere.
 • Papereta de notes del curs anterior.
 • Carnet de família nombrosa en vigència, si s’escau (original i fotocòpia).

Els antics i nous alumnes menors d’edat que estiguin cursant 3r o 4t nivell de l’ESO: hauran de portar també un certificat dels seus corresponents centres escolars, especificant que l’horari en què es volen matricular a l’EOI del Berguedà no coincideix amb el seu horari lectiu.

No cal venir personalment. Qualsevol altra persona pot fer la matrícula sempre i quan se’n sàpiguen les dades.

Els alumnes menors d’edat hauran de venir a matricular-se acompanyats del seu pare, mare o tutor legal.

Taxes (curs 2014-15)

-Ordinària 275,00€ + aportació material 30€
-Família nombrosa de 1a categoria 137,50€ + aportació material 30€

Exempcions ( Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) 0,00€ + aportació material 30€ :

-Famílies nombroses de categoria especial
-Becaris
-Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
-Víctimes d’actes terroristes
-Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%