2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Normativa

Permanència en els estudis

Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs del nivell avançat, l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats. L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades. Dins de cada nivell C1 i C2 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora pot autoritzar la repetició i permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti. En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Renúncies

L’alumne oficial pot presentar la renúncia a la matrícula en un idioma, en un termini que finalitza el 30 de novembre de 2016. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia que s’estableix, si un alumne oficial abandona, el curs computarà a l’efecte de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat/ada” en la qualificació final. D’aquestes renúncies, l’alumne en pot fer només una per curs.

Cf. model de sol·licitud a l’apartat “impresos”.

Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan s’escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins a l’1 d’octubre de 2016.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi i avançat quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació,  per l’import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2016.

La renúncia a a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Cf. model de sol·licitud a l’apartat “impresos”.

PAGAMENT DE LA MATRíCULA

Des del moment en què s’ha formalitzat la matrícula, es donen 24 hores per fer-ne el pagament. Si no es fa dins el període establert, la matrícula queda anul·lada.

TRASLLATS

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la seva matrícula en el seu centre d’origen, poden sol.licitar un trasllat de matrícula pel curs 2016-17 a una altra escola els dies 18 i 19 de juliol. La sol.licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes. Per demanar el trasllat l’alumne ha de portar a l’escola de destí el full de pagament de matrícula juntament amb la sol.licitud.

Trasllat de matrícula viva

Un cop matriculat, l’alumne pot demanar continuar el curs en un altre centre. El termini  per fer-ho és fins l’últim dia lectiu del mes de febrer.

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

Els certificats  de nivell bàsic i intermedi són expedits per l’escola. No cal abonar taxes complementàries ni sol.licitar-los. Es poden recollir a partir del mes de juliol.

Títol de Nivell Avançat i títol de Nivell C1 són expedits pel Departament d’Ensenyament. S’han de sol.licitar prèviament i fer l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació es fa a la secretaria de l’escola.

Els preus actuals són:

-Taxa normal: 72,05€

-Taxa reduïda: 36,03 ( Familia nombrosa general/monoparental)

-Exempció de taxes:

  • Discapacitat igual o superior al 33%
  • Víctima, conjuge o fill/a de víctima del terrorisme
  • Família nombrosa especial

MATRÍCULA PER L’ANY ACADÈMIC SEGÜENT

Un cop acabat el curs, l’alumne que vol seguir l’any següent té preferència per matricular-se en el mateix idioma. La matrícula per l’alumnat antic es fa telemàticament al mes de juliol. Consulteu la pàgina web de l’escola a mig juny per trobar tota la informació.

CONTROL D’ABSÈNCIES. MENORS.

L’assistència a l’escola és obligatòria i per tant cada dia de classe es passa un full on l’alumne signa l’assistència. En el cas dels menors, si no s’ha avisat abans a l’escola, es trucarà a casa seva el mateix dia de l’absència. També es trucarà en cas d’absència del professor.

Els alumnes que tinguin absències superiors al 20% del temps lectiu, perdran el dret a l’avaluació contínua i només es podran presentar a una prova a final de curs.