2005-2015, 10 anys d'ensenyament d'idiomes al Berguedà

Què és una EOI?

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial.

Depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:
a) Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
b) Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
c) Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
d) Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes s’imparteixen en 6 cursos d’una durada de 130-150 hores cadascun, distribuïts en 4 nivells:

- Nivell bàsic (1r i 2n curs) (Equivalent a l’A2 del Marc Europeu Comú)
- Nivell intermedi (3r curs) (Equivalent al B1 del Marc Europeu Comú)
- Nivell avançat (4t i 5è curs) (Equivalent al B2 del Marc Europeu Comú) *
- Nivell C1 (6è) (Nomès anglès)

Al final de cada cicle els alumnes obtindran el certificat corresponent:

- Per al nivell bàsic: el Certificat del nivell bàsic.
- Per al nivell intermedi: el Certificat del nivell intermedi. (Abans anomenat Certificat Elemental)
- Per al cicle superior: el Certificat del nivell avançat. (Abans anomenat Certificat d’Aptitud)
- Per el curs C1: Certificat de nivell C1.

* Els nivells dels dos certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.