Què és una EOI?

Què són les escoles oficials d’idiomes?

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials. El certificat de nivell intermedi, el certificat de nivell avançat i el certificat de nivell C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Descarregar document presentació EOI

Descarregar fullet informatiu EOI

Els ensenyaments d‘idiomes a les escoles oficials d’idiomes

Els ensenyaments s’estructuren en diversos nivells, segons l’idioma (veure currículum).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. En el cas d’idiomes com l’àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a cinc anys.

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments de règim especial, les escoles d’idiomes imparteixen cursos de perfeccionament de competències equivalents al nivell C1 per a alemany, anglès i francès, i de nivell C1 i C2 per a català per a no catalanoparlants.

Pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes

El pla d’estudis s’estructura en diversos nivells segons l’idioma:

  • Nivell bàsic: 2 cursos
  • Nivell intermedi: 1 curs o 2 cursos (en el cas dels idiomes àrab, grec, japonès, rus i xinès)
  • Nivell avançat: 2 cursos o 1 curs (només català)
  • Nivell C1: 1 curs
  • Nivell C2 (només català): 1 curs

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa perquè l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.