Taxes i preus públics curs 2020-21

1. Tarifes de la taxa (3r, 4t i 5è)

Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per la inscripció a
les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials:
1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i B2, per curs: 286,00 euros + 30 euros serveis escola.
2. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros.
3. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros.
4. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i B2, quan es fa
la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el
coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros + 30 euros serveis escola.
5. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i B2, quan es fa
la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el
coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros + 30 euros serveis escola.

1.1 Règim d’exempcions i bonificacions

Són aplicables als alumnes que fan servir aquest servei les bonificacions i exempcions següents, amb la
justificació documental prèvia de la situació que hi dona dret. Les exempcions i bonificacions no s’apliquen als 30 euros en concepte de serveis de l’escola.

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses classificades en la
categoria general i els membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de
categoria especial).

Exempcions

Gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes:

 1. a) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  b) Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
  c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
  e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
  f) Les víctimes de violència de gènere.
  g) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi d’idiomes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  h) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi d’idiomes del Ministeri
  d’Educació, Cultura i Esport.
  i) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el
  batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a
  la primera matrícula.
  j) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de
  persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a
  la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.
  En els casos de les lletres g i h, els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que
  els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la
  direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.

2. Tarifes dels preus públics (1r, 2n, C1 i C2)

1. Per la matrícula i els serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, avançat C1 i C2, per curs: 275,00 euros + 30 euros serveis escola.
2. L’import del preu públic quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix
idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 357,50 euros + 30 euros serveis escola.
3. L’import del preu públic quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix
idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 495,00 euros + 30 euros serveis escola.

2.1 Règim d’exempcions i bonificacions

A l’alumnat que utilitzi aquest servei, li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les
bonificacions i exempcions que es mencionen a continuació. Les exempcions i bonificacions no s’apliquen als 30 euros en concepte de serveis de l’escola.

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones
membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen
una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions

Estan exemptes dels preus públics:
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa
d’inserció.
f) Les persones víctimes de violència de gènere.
g) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. Aquesta condició
s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o
òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

Exempcions específiques

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les persones
que es trobin en qualsevol de les situacions següents:
a) L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut una beca o ajut a l’estudi d’idiomes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
b) L’alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi d’idiomes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a l’exempció prevista a l’apartat anterior.
En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import del preu públic que els
correspongui quan es matriculin i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la
direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import del preu públic pagat.

3. Resum de les diferents bonificacions i exempcions:

4. Gratuïtats de la matrícula dels cursos adreçats al professorat

Consulteu tota la informació, fent clic aquí.

5. Beques

En cas de voler sol·licitar beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

En cas de voler sol·licitar beca del programa Parla3, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques